Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

European Management and Sales Services,

hierna te noemen E.M.S.S.

gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

AV : de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Levering : de levering van een dienst dan wel uitvoering van een opdracht door E.M.S.S.

Opdrachtgever : degene met wie E.M.S.S. een overeenkomst heeft gesloten tot levering van een dienst of uitvoering van een opdracht, in welke vorm dan ook.

Diensten : het uitbrengen van adviezen en de uitwerking alsmedede uitvoering daarvan op het gebied van strategie, directievoering, interim management, veranderings-management, crisismanagement, business recovery- en restructuring, damage control, insolventie-, herkapitalisatie-, doorstart- en start up projecten, sales & marketing en operationele implementatie op deze gebieden, alsmede interim management op deze beleidsgebieden.

Materialen : analyses, ontwerpen, tekeningen, documentatie, rapporten, e.d.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten c.q. transacties met E.M.S.S. in welke vorm dan ook, inclusief uitgebrachte offertes, voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle transacties met E.M.S.S. zijn uitsluitend en zonder voorbehoud de AV van E.M.S.S. van toepassing en alle transacties worden aangegaan onder de onontbindende voorwaarde dat deze AV van toepassing zijn.

2.2. Eventuele Algemene (Inkoop-) Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door E.M.S.S. zijn aanvaard.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met E.M.S.S. komt slechts tot stand door schriftelijke bevestiging daarvan harerzijds en treedt in de plaats van vrijblijvend uitgebracht offertes, dan wel mondelinge afspraken.

3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4. Prijzen en Tarieven

4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventueel andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 E.M.S.S. behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.

5. Betaling

5.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in de valuta waarin is gefactureerd, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, is zij in verzuim zonder dat daarvoor enig nadere ingebrekestelling is vereist. In een voorkomend geval zal opdrachtgever tenminste het wettelijk rente percentrage per maand over de openstaande bedragen verschuldigd zijn vanaf de eerste vervaldag van de betreffende facturen. Daarenboven zal eventueel koersverlies dat E.M.S.S. lijdt ten gevolge van te late betaling in de betreffende valuta, voor rekening van opdrachtgever zijn.

5.3 Blijft opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig met betrekking tot de verschuldigde betaling, dan zal E.M.S.S. haar vordering ter incasso uit handen geven. Alle terzake gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, komen alsdan voor rekening van opdrachtgever met een minimum van 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

5.4 E.M.S.S. behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, totdat opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5.5 Klachten naar aanleiding van de facturering dienen uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum, onder duidelijke omschrijving van de klacht, schriftelijk bij E.M.S.S. te zijn ingediend.

6. Uitvoering en meerwerk

6.1 E.M.S.S. zal de opdracht met zorg uitvoeren, overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, voorzover van toepassing. De belangen van opdrachtgever zullen zo goed mogelijk worden behartigd.

6.2 Opdrachtgever aanvaardt, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden gewijzigd of uitgebreid, dat het tijdstip van voltooiing van de opdracht daardoor kan worden beïnvloed. E.M.S.S. zal opdrachtgever daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien voor de opdracht een vaste prijs werd afgesproken, zal E.M.S.S. opdrachtgever van te voren inlichten indien een wijziging of uitbreiding als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

7. Medewerking opdrachtgever

7.1 Indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever haar medewerking verlenen, door bijvoorbeeld het tijdig verschaffen van nuttige en noodzakelijke informatie, ter beschikking stellen van apparatuur en/of materialen, e.d.

7.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen en/of medewerking niet tijdig of niet volgens de afspraken ter beschikking staand van E.M.S.S., heeft E.M.S.S. het recht de uitvoering op te schorten alsmede om aan opdrachtgever extra kosten volgens de geldende tarieven in rekening te brengen.

7.3 E.M.S.S. behoudt zich het recht voor kennis, technieken, ideeën en materialen vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast in aan opdrachtgever geleverde diensten, ook na de betreffende levering aan te wenden en daarover vrijelijk te beschikken.

7.4 E.M.S.S. behoudt zich het recht voor ter uitvoering van een opdracht derden in te schakelen.

8. Leveringstermijnen

8.1 Alle door E.M.S.S. genoemde termijnen waarbinnen werkzaamheden verricht zouden worden zijn naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch gelden niet als fatale termijn.

8.2 E.M.S.S. is niet gebonden aan genoemde termijnen vanwege omstandigheden die zich hebben voorgedaan en bekend zijn geworden na totstandkoming van de overeenkomst.

8.3 Indien overschrijding van genoemde termijnen onvermijdelijk is, zal E.M.S.S. opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte stellen en zullen partijen terstond in overleg treden.

8.4 Overschrijding van leveringstermijnen geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch enig recht op vergoeding van schade, in welke vorm dan ook.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 E.M.S.S. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers dan wel van derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken zijn.

9.2 E.M.S.S. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade in welke vorm dan ook, schade als gevolg van verlies van gegevens, e.d. uit welken hoofde dan ook.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart E.M.S.S. voor alle schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, verband houdende met door E.M.S.S. geleverde diensten en verstrekte gegevens, waaronder mede begrepen: aanspraken van derden, ten gevolge van schade voortvloeiende uit handelen of nalaten van opdrachtgever ten tijde van het uitvoeren van de overeenkomst of andere oorzaken welke aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

10. Overmacht

10.1 E.M.S.S. is niet gehouden tot nakoming van de uit overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, indien zij daartoe verhinderd is door enige onvoorzienbare omstandigheid welke haar niet is toe te rekenen. Onder overmacht wordt mede verstaan: arbeidsconflict, oorlog, oproer, transportproblemen, alsmede maatregelen welke zijn opgelegd door de overheid.

11. Geheimhouding

11.1 E.M.S.S. en opdrachtgever zijn geheimhouding verschuldigd en zullen daartoe alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treffen met betrekking tot alle bedrijfsinformatie van vertrouwelijke aard, inclusief de door E.M.S.S. verstrekte gegevens en materialen.

Vertrouwelijk is die informatie welke expliciet als zodanig is bestempeld alsmede alle informatie waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

12. Ontbinding

12.1 Met inachtneming van het overigens in deze voorwaarden bepaalde, heeft E.M.S.S. het recht een aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel de uitvoering van een opdracht onverwijld te staken, indien:

a) opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de betreffende overeenkomst en ook na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft aan deze verplichting te voldoen;
b) aan opdrachtgever voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend;
c) opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, dan wel zijn faillissement is aangevraagd;
d) het bedrijf van opdrachtgever stilgelegd, geliquideerd dan wel overgenomen wordt.

12.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst krachtens lid 1 van dit artikel blijft het recht van E.M.S.S. op het vorderen van schadevergoeding onverkort van kracht.

12.3 Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven aan opdrachtgever.

12.4 Betalingsverplichtingen welke vallen voor het tijdstip van ontbinding blijven in stand.

13. Overdracht rechten en verplichtingen

13.1 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.M.S.S. niet gerechtigd haar uit overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten c.q. transacties met E.M.S.S. is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Op alle internationale transacties met E.M.S.S. zijn de laatst geldende “Incoterms” van toepassing.

14.3 Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en E.M.S.S. zullen steeds ter beoordeling zijn van de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij terzake arbitrage wordt overeengekomen.

We adviseren niet alleen, ... we lossen ook op!